Tel: +852 2778 8328 | Email: hkeia@hkeia.orgHKEIA Activities

2019

2018

2017

2016 Activities

2015 Activities

2014 Activities

2015 Activities

2012 Activities

2011 Activities

2010 Activities

2009 Activities

2007/2008 Activities