Tel: +852 2778 8328 | Email: hkeia@hkeia.orgHKEIA Structure